Algemene Voorwaarden

Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Hang de Vlag oet die tot stand zijn gekomen met de consument via koop op afstand. Deze Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen op https://www.hangdevlagoet.nl. De Algemene Voorwaarden kunnen daar tevens worden gedownload of afgedrukt. Op verzoek worden de Algemene Voorwaarden door ons toegezonden.

1.2 Door het accepteren van een aanbieding dan wel het plaatsen van een bestelling verklaart de consument akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.

 

Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Als een aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft, dan zal Hang de Vlag oet dit duidelijk vermelden.

2.2 Hang de Vlag oet zal haar producten zo nauwkeurig en waarheidsgetrouw beschrijven. Kennelijke vergissingen of fouten binden Hang de Vlag oet niet.

2.3 Hang de Vlag oet zal bij haar aanbiedingen duidelijk de rechten en plichten van de consument vermelden wanneer die een aanbieding accepteert. Daartoe behoren vermelding van de prijs, bezorgkosten, betalingswijze en het herroepingsrecht.

2.4 Hang de Vlag oet is gerechtigd een bestelling te weigeren zonder opgaaf van reden. Er is pas sprake van een overeenkomst zodra Hang de Vlag oet de bestelling heeft geaccepteerd.

 

Herroepingsrecht

3.1 Na aankoop heeft de consument het recht een artikel, met uitzondering van op maat gemaakte gepersonaliseerde artikelen, zonder opgaaf van reden te retourneren. De consument heeft 14 dagen de tijd om het artikel aan te melden voor retour middels mail naar hallo@hangdevlagoet.nl , ingaande op de dag van ontvangst door de consument. Indien een artikel door zijn aard niet onder het herroepingsrecht valt, zal dit door Hang de Vlag oet vermeld worden in het aanbod.

3.2 Tijdens de zichttermijn van 14 dagen dient de consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Indien de consument een artikel wenst te retourneren op grond van het herroepingsrecht, dient dit ongebruikt, onbeschadigd en in de originele verpakking te geschieden. Een verzegeling mag niet verbroken zijn. De consument dient zorg te dragen voor een deugdelijke verpakking van de retourzending en de verzendkosten voor zijn rekening te nemen. De consument retourneert het betreffende artikel zo snel mogelijk, maar binnen een periode van 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 3.1 vermelde melding.

3.3 Bij retournering conform de voorwaarden, binnen de zichttermijn van 14 dagen, en de 14 dagen voor retournering zal Hang de Vlag oet het aankoopbedrag binnen 7 dagen na ontvangst van het artikel terugbetalen.

3.4 Na aankoop van een op maat gemaakt artikel heeft de consument niet het recht dit artikel te retourneren, daar dit artikel naar eigen wens geproduceerd is.

 

Prijzen en betalingen

4.1 Alle prijzen voor de aangeboden producten of diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Verzendkosten worden apart vermeld.

4.2 Gedurende de vermelde geldigheidsduur zal Hang de Vlag oet prijzen niet verhogen, tenzij sprake is van verandering in BTW-tarieven of extreme schommelingen in vreemde valuta die voor Hang de Vlag oet van belang zijn.

4.3 Betaling dient te geschieden op een door Hang de Vlag oet aangeboden betaalwijze. Hang de Vlag oet kan niet verplicht worden een andere betaalwijze te accepteren. Hang de Vlag oet is gerechtigd nadere voorwaarden aan de betaling te verbinden. Bij betaling via bank of giro geldt als dag van betaling de dag waarop het bedrag op de rekening van Hang de Vlag oet is bijgeschreven.

4.4 Betaling dient direct na een bestelling voldaan te worden. Als het verschuldigde bedrag ontvangen is door Hang de Vlag oet zal de bestelling in behandeling genomen worden en verwerkt worden.

4.5. Indien de consument in gebreke blijft, is Hang de Vlag oet gerechtigd de betreffende overeenkomst uit te stellen danwel te ontbinden.

4.6. Een terugbetaling zal altijd via een bankoverschrijving gaan.

 

Levering

5.1 De vermelde levertijden bij de producten zijn indicatief met een maximale levertijd van 30 dagen. Overschrijding van de aangegeven levertijd geeft de consument niet het recht op schadevergoeding of annulering van de bestelling, tenzij de levertijd zodanig lang is, dat van de consument redelijkerwijs niet verwacht mag worden dat hij de overeenkomst in stand houdt. In dat geval zal Hang de Vlag oet het aankoopbedrag binnen 7 dagen retourneren aan de consument.

5.2 Als afleveradres geldt het door de consument opgegeven adres. Voor schade als gevolg van fouten of onvolkomenheden in het door de consument opgegeven bezorgadres is Hang de Vlag oet niet aansprakelijk.

5.3 Leveringen vinden alleen plaats naar landen die door Hang de Vlag oet zijn vermeld. Hang de Vlag oet kan niet verplicht worden tot levering naar andere landen.

 

Eigendomsvoorbehoud

6.1 Alle door Hang de Vlag oet geleverde producten of diensten blijven eigendom van Hang de Vlag oet totdat de consument alle verplichtingen uit alle overeenkomsten is nagekomen. Het risico van schade of vermissing gaat over op de consument vanaf het moment van levering.

 

Conformiteit en garanties

7.1 Hang de Vlag oet draagt er zorg voor dat bestelde producten of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan redelijke eisen van bruikbaarheid en deugdelijkheid.

7.2 Wanneer een product gezien zijn aard onder garantie wordt geleverd en er treedt een gebrek op binnen de garantietermijn, dan dient de consument Hang de Vlag oet daarvan schriftelijk of via e-mail op de hoogte te stellen. Hang de Vlag oet zal het artikel ter reparatie terugnemen dan wel vervangen, mits het gebrek niet door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik is ontstaan. De keuze voor reparatie of vervanging ligt bij Hang de Vlag oet.

7.3 Garantie is beperkt tot de termijn die door de producent of leverancier van het product is vastgesteld.

 

Reclames en aansprakelijkheid

8.1 De consument dient een artikel bij ontvangst zo spoedig mogelijk te controleren. Eventuele gebreken of transportschade dienen binnen 7 dagen na ontvangst schriftelijk of via e-mail te worden gemeld aan Hang de Vlag oet.

8.2 Hang de Vlag oet zal na ontvangst van de klacht de artikelen, na retournering daarvan, ofwel vervangen ofwel het aankoopbedrag terugbetalen.

8.3 Voldoet een artikel bij normaal gebruik niet aan de kwaliteitsnormen die er redelijkerwijs aan gesteld mogen worden, dan kan de consument Hang de Vlag oet daarvan schriftelijk danwel via e-mail op de hoogte stellen en zal Hang de Vlag oet de klacht beoordelen en zonodig het betreffende artikel repareren of vervangen.

 

Overmacht

9.1 Hang de Vlag oet kan niet worden verplicht tot het nakomen van een overeenkomst of deel ervan, indien er sprake is van overmacht. Hang de Vlag oet heeft in dat geval het recht de overeenkomst op te schorten, slechts deels na te komen danwel te ontbinden zonder vergoeding van schade aan de consument. Dit ontslaat de consument niet van de verplichting tot betaling van dat deel van de overeenkomst dat wel is nagekomen en een zelfstandige waarde vertegenwoordigt.

9.2 Duurt de periode van overmacht langer dan 2 maanden, dan zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op elke overeenkomst tussen Hang de Vlag oet en de consument is het Nederlands recht van toepassing, ook als de producten of diensten geheel of gedeeltelijk in het buitenland zijn geleverd.

10.2 Hang de Vlag oet en de consument zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.